Trung tâm điều hành KCN Hàm Kiêm II

Sản phẩm:      Smartruss

Địa điểm:        Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Khách hàng:  Công ty TNHH Xây Dựng N.T.S.C