Nhà Văn Hóa Cayson Phomvihan

Địa điểm: Tỉnh Savannakhet -Lào

Khách hàng: Chi nhánh CHDCND Lào - Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc Phòng

Trị giá: 450 000 USD