Diamondbay Resort - Khánh Hòa

Dịch vụ: Thiết kế và cung cấp vật tư

Sản phẩm: Lysaght SMARTRUSS® and SMARTBUILD®

Khách hàng: HOÀN CẦU – TP.NHA TRANG