Green House - Lâm Đồng

Dịch vụ:         Thiết kế và cung ứng

Sản phẩm:    SMARTRUSS®

Khách hàng: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng