Nhà thờ Cao Thái
Dịch vụ:         Thiết kế cung cấp và lắp dựng
Sản phẩm:    SMARTBUILD® và Lysaght SMARTRUSS® 
Khách hàng: TU HỘI BÁC ÁI CAO THÁI
Địa điểm:       Quận 9 - TP Hồ Chí Minh